V oblasti nakládání s odpady

  • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s odpady
  • výkon funkce odpadového hospodáře
  • zařazení odpadů podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů
  • spolupráce při zajišťování zneškodnění odpadů
  • kontrola nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládání s nimi podle jejich skutečných vlastností
  • kontrola shromažďování utříděných odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií
  • kontrola zabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
  • vedení evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem
  • vypracování každoročních hlášení o druzích, množství odpadů a nakládání s nimi – hlášení ISPOP , IRZ,
  • dle požadavku a potřeb zastoupení objednatele při jednání s orgány státní správy v oblasti nakládání s odpady
  • účast na kontrolách prováděných státními orgány v oblasti nakládání s odpady

V oblasti vodohospodářské

  • spolupráce při organizaci a kontrole stavu vodního hospodářství dle platných předpisů v oblasti ochrany a využití vod
  • spolupráce při zajišťování odběrů a rozborů vzorků vod
  • kontrola nakládání s látkami nebezpečnými vodám, zvláště jejich skladování v prostorách společnosti
  • zpracování hlášení o vodním hospodářství dle požadavků vodohospodářských orgánů – hlášení ISPOP , IRZ ,
  • dle požadavku a potřeb zastoupení objednatele při jednání s vodohospodářskými orgány
  • účast na kontrolách prováděných vodohospodářskými orgány

V oblasti ochrany ovzduší

  • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší
  • spolupráce na vytvoření provozní evidence jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší
  • zajištění spolupráce s firmami , provádějícími měření emisí a imisí
  • zpracování každoročních hlášení o zdrojích znečišťování ovzduší a množství vypouštěných látek do ovzduší , Souhrnné provozní evidence – hlášení ISOP , IRZ
  • dle požadavku a potřeb zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší
  • účast na kontrolách prováděných státními orgány v oblasti ochrany ovzduší

V oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky

  • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
  • zajištění činnost autorizované osoby pro nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky
  • spolupráce na vytvoření provozní evidence nebezpečných látek a přípravků
  • zajištění každoročně školení osob pracujících s vybranými nebezpečnými látkami
  • dle požadavku a potřeb zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
  • účast na kontrolách prováděných státními orgány v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami

V oblasti nakládání s obaly

  • spolupráce při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s obaly
  • zpracování hlášení pro EKOKOM

V oblasti EMS podle řady norem ISO 14001

Spolupráce při zavádění a udržování EMS podle požadavků ČSN EN ISO 14001 :

  • zavedení systému EMS,
  • identifikaci environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnosti,
  • tvorbu, revizi a aktualizaci interní dokumentace EMS,
  • poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot a programu EMS,
  • pomoc při výběru certifikační společnosti,
  • komunikace s certifikační společností, návazně i s orgány státní správy
  • účasti na certifikačním auditu a následných kontrolních, resp. recertifikačních auditech,
  • pomoc při udržování zavedeného systému EMS, příp. i před recertifikačním auditem,
  • specifikaci, zajištění a vyhodnocování potřebných měření a monitoringů
  • provádění interních a externích auditů EMS,
  • pravidelné vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností EMS,
  • tvorbu zpráv a hodnocení plnění požadavků EMS pro přezkoumání vedením společnosti,
  • pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů
  • informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí odbornými zaměstnanci nebo softwarem,
  • školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS.

V oblasti ekologického dozoru

  • provedení ekologického auditu ve vaší firmě, výsledkem bude ověření plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a v případě potřeby navržení řešení

  • provádění ekologického dozoru dle dohodnutých termínů nebo mimořádných potřeb, eventuálně návrhy na opatření pověřenému zástupci.
  • podílení se na realizaci přijatých opatření ve smyslu kontroly a komunikace s realizátory a dle požadavků a potřeb zastupování objednatele vůči třetím stranám v projednávání těchto opatření
  • doporučení opatření, ev. text zvláštního ustanovení v kupní smlouvě při prodeji majetku z hlediska pozdějších možných ekologických zátěží na prodaném majetku

Všeobecná poradenská činnost