Nakládání s odpady

Spolupráce při zajištění plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti nakládání s odpady. Vedení evidence, zpracování ohlašovacích povinností, zajištění likvidace odpadů.

Více

Ochrana vod

Spolupráce při organizaci a kontrole stavu vodního hospodářství podle platných právních předpisů v oblasti ochrany a využití vod.

Více

Ochrana ovzduší

Posouzení konkrétního stavu v oblasti ochrany ovzduší z hlediska požadavků právních norem, zpracování přehledu současného stavu a navržení optimálních způsobů řešení.

Více

Bc. Vladislav Heger: Čtvrtstoletí zkušeností

Dodržování legislativních povinností v ochraně životního prostředí je dnes vysoce sledovanou oblastí nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i ze strany potencionálních zákazníků, kteří hledají nové dodavatele prací a služeb.

Firmy musí přesně vědět, které zákony a vyhlášky týkající se životního prostředí se na ně vztahují, a jak požadavky legislativy naplňovat v praxi. Porušením předpisů totiž hrozí vysoké sankce, ekologické havárie a také negativní dopady na životní prostředí.

Nabízím Vám své bohaté zkušenosti za 25 let činnosti v profesi podnikového ekologa.